fbpx

Algemene voorwaarden Innostock B.V.

Laatste update: 10 januari 2024

Artikel 1. Definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven, wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

 

Artikel 2.

1.

Innostock: Innostock B.V., statutair gevestigd te Groningen en geregistreerd onder KvK nummer: 92205364.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Innostock;
LSV: de Logistieke Services Voorwaarden (LSV), zoals gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014;

Opdrachtgever: de wederpartij van Innostock bij een Overeenkomst; Overeenkomst: de overeenkomst welke het geheel aan afspraken tussen Innostock en Opdrachtgever zal bevatten omtrent de door Opdrachtgever van Innostock af te nemen diensten en/of producten waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken.

Algemeen en toepasselijke branchevoorwaarden en –condities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle huidige, gewijzigde, aanvullende en toekomstige rechtsbetrekkingen en alle daaruit voortvloeiende, daarmee samenhangende of opvolgende betrekkingen tussen Innostock en Opdrachtgever, alsmede op alle door Innostock gedane aanbiedingen en/of offertes en introducties en tussen Innostock en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), alles in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot de diensten en producten van Innostock. Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle personen die direct

of indirect werkzaam zijn of waren voor Innostock, hetzij als bestuurder, werknemer, adviseur, als derde opdrachtnemer of derden in enige andere hoedanigheid.
Deze Algemene Voorwaarden zijn daartoe aan te merken als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

 1. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Innostock die daartoe volgens de inschrijving van Innostock in het handelsregister bevoegd is. Afwijkingen en/of aanvullingen gelden enkel voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Innostock niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet (langer) van toepassing zijn, of dat Innostock in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

5. Naast deze algemene voorwaarden zijn op de rechtsverhouding tussen INNOSTOCK en Opdrachtgever de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) van toepassing.

6. In geval van eventuele strijdigheid van de hiervoor genoemde LSV met de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen prevaleren de algemene voorwaarden met uitzondering van de in genoemde verdragen en branchevoorwaarden opgenomen dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 3.

Het aanbod

Innostock brengt het aanbod schriftelijk, elektronisch of mondeling uit. Aanbiedingen van Innostock zijn steeds vrijblijvend en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden. Innostock heeft altijd het recht de aanbieding of offerte te herroepen tot twee werkdagen na aanvaarding daarvan.

Een aanbod van Innostock is persoonlijk en mag niet zonder toestemming van Innostock aan derden worden verstrekt.

Innostock kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kon (of had moeten) begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De prijzen en vergoedingen die door Innostock in rekening worden gebracht en/of staan vermeld in een aanbod of Overeenkomst zijn in euro, exclusief btw, en, tenzij anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Innostock daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Innostock anders aangeeft.

Een aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Innostock), heeft geen werking. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever

 

Artikel 4.

 

zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Het bepaalde in artikel 2 lid 3 is onverminderd van toepassing.

Door het aanmaken van een account accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Innostock niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Opdrachtgever zal aan Innostock gerelateerde informatie niet gebruiken en/of openbaren voor commerciële doeleinden.

Totstandkoming Overeenkomst, annulering, aanvulling en wijziging

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever en door acceptatie daarvan door Innostock, dan wel wanneer Opdrachtgever een account aanmaakt en de daarbij behorende automatische incasso activeert. Acceptatie door Innostock blijkt uit het starten met de werkzaamheden.

Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief afwijking van de Algemene Voorwaarden) kunnen door Opdrachtgever slechts bewezen worden door het overleggen van een schriftelijke bevestiging daarvan van Innostock afkomstig van een persoon die blijkens de inschrijving in het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd is. Overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, aanbiedingen, offertes en/of kortingen gelden niet (automatisch) voor toekomstige orders/Overeenkomsten.

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Innostock worden overschreden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.
 2. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch te annuleren, behoudens indien bij Overeenkomst anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient alsdan alle reeds door Innostock verrichte (voorbereidende) werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het, voor een behoorlijke uitvoering, daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen voor het overige oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding voor Innostock worden verhoogd of verlaagd. Innostock zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. In geval van wijziging van de overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting. Meerwerk wordt door Innostock verricht tegen de door Innostock normaal gehanteerde prijzen en tarieven.
 4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Innostock gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door een binnen Innostock bevoegd persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren

Artikel 5.

 

van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Innostock op en is voor Opdrachtgever evenmin grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Innostock een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren.

Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

De Overeenkomst wordt door Innostock naar beste kunnen en met zorg overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. De Overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Innostock maakt voor de verzendlabels, de aflevering en het daarbijbehorende vervoer gebruik van de diensten van Innosend B.V. en is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst Innosend en door Innosend ingeschakelde hulppersonen en derden in te schakelen en aan hen die informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek ook wanneer Opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn, dan wel waarvan Innostock heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en op een wijze waarop de betreffende gegevens voldoende zijn beveiligd aan Innostock worden verstrekt.

Is voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit voor Innostock nooit een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een

 

Artikel 6.

1.

termijn dient Innostock altijd bij schriftelijke kennisgeving in de gelegenheid te worden gesteld om de verbintenis alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Ontbinding door Opdrachtgever is pas mogelijk nadat nakoming door Innostock ook binnen deze termijn uitblijft.

Het is Opdrachtgever bekend dat Innostock werkt op basis van van derden verkregen software en dat Innostock daarom regelmatig de software update met nieuwe beveiliging, functionaliteiten en gebruikersinterface.

Opdrachtgever mag verwachten dat de door Innostock gebruikte software hem in staat stelt om de voorraad administratief te volgen en inkomende en uitgaande orders daarin te verwerken.

Innostock test iedere IT-systeem update vooraf uitvoerig, maar kan niet uitsluiten dat zich mogelijk fouten voordoen. Dit accepteert Opdrachtgever.

Innostock is gerechtigd de software tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Innostock zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten reguliere kantooruren. Innostock zal Opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen van gepland onderhoud.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over zaken zoals een printer, internetverbinding en overige apparatuur die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Innostock.

Gebruiksrechten en gebruik

Innostock verleent aan Opdrachtgever, onder hierna nader te noemen voorwaarden een gebruiksrecht op de door Innostock van derden verkregen software. Het verstrekte gebruiksrecht geldt tevens ten aanzien van verbeterde en nieuwe versies van software.

2. 3.

 

Artikel 7.

1. 2.

De duur van het gebruiksrecht is opgenomen in de Overeenkomst.

Met toestemming van Innostock is het mogelijk meerdere inlogaccounts te activeren. Opdrachtgever staat in voor het juiste gebruik van de software door eenieder voor wie Opdrachtgever een inlogaccount activeert.

Innostock kan niet garanderen dat de software altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken.

Innostock spant zich er naar redelijkheid voor in dat de functionaliteit van de software voldoet aan de door Innostock opgegeven specificaties. Innostock is niet aansprakelijk in het geval een functionaliteit niet beschikbaar is door een oorzaak die te wijten is aan Opdrachtgever, de toeleverancier van software of een derde.

Opdrachtgever dient de software te gebruiken ‘as is’, dat wil zeggen binnen de grenzen van de verstrekte functionaliteit en conform deze Algemene Voorwaarden. Gebruik vindt plaats voor eigen rekening en risico.

Voorwaarden gebruiksrecht

De gebruiksrecht op de software wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden toegang tot (en inzicht in) de Software te verschaffen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Innostock.

Opdrachtgever zal alle inloginformatie (waaronder Opdrachtgeversaccounts en wachtwoorden), die nodig is om toegang tot (het gebruik van) de Software te verkrijgen, niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever aan derden bekend maken;

het is Opdrachtgever niet toegestaan aanpassingen te maken in de software, anders dan het veranderen van account instellingen. Iedere andere aangebrachte

Artikel 8.

1.

2. 3.

wijziging is onrechtmatig jegens Innostock. Opdrachtgever vrijwaart Innostock in deze volledig voor alle mogelijke aanspraken van derde.

Innostock heeft het recht te controleren of Opdrachtgever op juiste wijze gebruik maakt van de software. Indien Innostock misbruik constateert, is zij gerechtigd om het account van Opdrachtgever ontoegankelijk te maken. Het ontoegankelijk maken van het account laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Beschikbaarheid software

Innostock zal zich er naar redelijkheid voor inspannen dat de software voor Opdrachtgever beschikbaar is.

Voor de beoordeling of de software beschikbaar is, tellen niet mee:

verminderde beschikbaarheid door onderhoud dat door Innostock en/of haar toeleveranciers is uitgevoerd aan de software;

verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door handelen of nalaten van (medewerkers van) Opdrachtgever of van derden dat redelijkerwijs aan Opdrachtgever moet worden toegerekend, inclusief eventuele uitval door (verouderde) hardware, software, infrastructuur en/of verminderde connectiviteit van Opdrachtgever;

verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door hackers, sabotage, virussen of elke andere schadelijke handeling uitgevoerd door een derde partij;

verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door DNS-issues, problemen met VPN- verbindingen en/of problemen met SSL-certificaten buiten de controle van Innostock.

verminderde beschikbaarheid als gevolg van overmacht.

 

Artikel 9.

1.

Ongeacht het bovenstaande, is Opdrachtgever ertoe gehouden om zelf over de benodigde hardware, software en infrastructuur voor het gebruik van de software te beschikken en ervoor te zorgen dat deze zaken voldoen aan de door Innostock gespecificeerde eisen en aan hetgeen Innostock hieromtrent redelijkerwijs van hem mag verwachten.

Innostock heeft het recht om functionaliteiten in de software te verwijderen indien deze naar het oordeel van Innostock niet of weinig gebruikt worden.

Beschikbaarheid en afhankelijkheid van derden

Hoewel Innostock al het redelijkerwijs mogelijke doet en zal blijven doen, kan Innostock niet garanderen dat de software steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de software steeds online en beschikbaar zijn. Innostock maakt gebruik van software van derden. Innostock spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de software serieus te behandelen en waar Innostock dit nodig acht verbeteringen te laten doorvoeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Innostock.

Innostock garandeert niet dat de software steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. Opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat het netwerk (of het systeem) van Opdrachtgever en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.

Voor het aanbieden van de software is Innostock afhankelijk van derden. Deze derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover Innostock en Opdrachtgever. Innostock kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van

 

de diensten door derden en de niet-acceptatie door derden van input (in de breedste zin des woords) van Innostock en Opdrachtgever. De van toepassing zijnde voorwaarden van derden liggen voor Opdrachtgever ter inzage op het kantoor van Innostock en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 10. De logistieke diensten

4. Innostock is verplicht:

1. de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te(doen) nemen, mits deze deugdelijk verpakt zijn, de juiste documenten aanwezig zijn en de zaken aan hem ter beschikking zijn gesteld;

2. zorg te (doen) dragen voor het laden, stuwen en lossen op het logistiek centrum en de in- en uitslag van zaken, waaronder orderpicking, tenzij deze naar het oordeel van Innostock zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat deze werkzaamheden niet van Innostock kunnen worden gevergd;

3. de logistieke activiteiten met betrekking tot de zaken te laten plaatsvinden in het met de Opdrachtgever overeengekomen logistiek centrum;

a. indien geen specifiek logistiek centrum is overeengekomen, is het Innostock vrij een geschikte ruimte te kiezen en zaken tussen geschikte ruimten te verplaatsen.

b. indien een specifiek logistiek centrum is overeengekomen, is Innostock bevoegd de zaken in overleg met de Opdrachtgever te verplaatsen indien dit wenselijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of een goede uitvoering van de logistieke activiteiten. De Opdrachtgever mag toestemming voor verplaatsing niet weigeren, indien de nieuwe ruimten gelijkwaardig of beter zijn.

Artikel 11. Termijn van (af)levering

Het proces van (af)levering via Innosend en de door Innosend in te schakelen vervoerders vindt plaats buiten de verantwoordelijkheid van Innostock. Een door Innostock doorgegeven (af)leveringstermijn is indicatief en niet bindend.

Artikel 12. Borg en betaling

 1. Innostock is gerechtigd op ieder moment een waarborgsom van Opdrachtgever te verlangen.
 2. Betaling dient te geschieden middels automatische incasso. Wanneer incassering van een factuur op basis van automatische incasso niet lukt, dient Opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na een daartoe strekkend bericht van Innostock integraal en in euro te voldoen.
 3. Innostock factureert in beginsel wekelijks. De betalingsverplichting van Opdrachtgever omvat, onder meer, de inslag van goederen, de pick & pack kosten, verpakkingsmateriaal en eventuele extra diensten.
 4. Overeengekomen tarieven zijn geldig vanaf datum van afgifte tot het einde van het lopende kalenderjaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Innostock behoudt zich het recht voor de tarieven aan het einde van elk jaar te indexeren met de door Panteia gepubliceerde ‘kostenontwikkelingen in transport aanverwante activiteiten’.
 5. Wanneer Innostock goederen van Opdrachtgever onder zich heeft, is Innostock gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen heeft plaatsgevonden die Innostock op dat moment op Opdrachtgever heeft, waaronder onder meer begrepen, doch niet uitsluitend, vorderingen uit de Overeenkomst, enige andere overeenkomst en vorderingen op grond van de wet ontstaan. Als de Opdrachtgever niet binnen 30 dagen alle

opeisbare vorderingen heeft voldaan staat het Innostock vrij om te doen met de goederen als hij wenst.

 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd (6:119a BW). De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 2. Innostock heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen als eerst in mindering van de kosten te brengen en vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Innostock behoudt zich het recht voor om de diensten op schorten totdat het verschuldigde bedrag inclusief rentes en kosten volledig door Opdrachtgever zijn voldaan.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Innostock (zowel in als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Al hetgeen Opdrachtgever aan Innostock verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement van Opdrachtgever is uitgesproken, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt of als zich een andere omstandigheid voordoet waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

11. Stijgingen van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mogen door Innostock direct door worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13. Duur Overeenkomst en beëindiging

 1. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen met een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd en zijn niet tussentijds opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, worden, tenzij partijen anders overeenkomen, na ommekomst van die periode voortgezet voor onbepaalde tijd.
 2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kunnen beide partijen de Overeenkomst (en in geval van (ii) e.v. ook alle overige tussen partijen gesloten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten, onmiddellijk beëindigen door kennisgeving (schriftelijk of per e-mail) aan de andere partij op of op enig moment na het optreden van een van de volgende gebeurtenissen:

o een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst van de andere partij en, indien de tekortkoming kan worden hersteld, wanneer de in gebreke blijvende partij de tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling heeft hersteld;

o in het geval dat de ander een verzoek tot surseance van betaling of faillietverklaring heeft ingediend;

o de ander in staat van faillissement verkeert, of ,

o wanneer er executoriaal beslag is gelegd op ten minste 50% van de activa van de andere partij.

 1. Innostock is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Innostock kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Alsdan zijn alle vorderingen van Innostock op Opdrachtgever direct geheel opeisbaar. Innostock behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
 2. In geval Opdrachtgever goederen aanbrengt waarvan de wet, dan wel de voorwaarden van de vervoerder(s), bepaalt/bepalen dat deze verboden zijn te houden, geldt naast het bepaalde in lid 4 van dit artikel dat Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is aan Innostock van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). Opdrachtgever vrijwaart Innostock daarnaast voor alle schade.
 3. Beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. Alsdan is Opdrachtgever aan Innostock een vergoeding verschuldigd voor de tot en met de beëindigingsdatum verrichte diensten en gemaakte kosten. Openstaande facturen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar.
 4. Innostock behoudt zich het recht voor om verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Innostock naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Innostock geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Innostock niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Innostock of van derden waarvan Innostock op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën, pandemieën, niet nakoming door Innosend, beperkende maatregelen van overheidswege, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van door haar ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen en storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 3. Innostock heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Innostock zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Wanneer Innostock ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst deels is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Innostock gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van INNOSTOCK wordt bepaald door de in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden genoemde LSV.
 2. Indien de (omvang van de) aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, geldt dat INNOSTOCK niet aansprakelijk is voor schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door een aan INNOSTOCK toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever.
 3. In alle gevallen geldt dat INNOSTOCK slechts aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de goederen die is ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de aflevering.
 4. INNOSTOCK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstilstand en/of het verlies van klanten of goodwill.
 5. INNOSTOCK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens, afkomstig van Opdrachtgever .
 6. INNOSTOCK is verplicht zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst te verzekeren op basis van gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden en de Opdrachtgever op aanvraag een kopie van het verzekeringscertificaat te verstrekken.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan personen en eigendommen van INNOSTOCK of derden ontstaan of verband houdend met de aan INNOSTOCK toevertrouwde goederen, alsmede voor alle vorderingen ter zake van douanerechten of soortgelijke rechten en heffingen, boetes, kosten en rente,

waaronder invoerrechten, accijnzen en kosten die betrekking hebben op de zaken en goederen die INNOSTOCK van Opdrachtgever onder zich heeft, heeft gehad of zal verkrijgen, daaronder begrepen de schade wegens niet- of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten.

2. De Opdrachtgever zal INNOSTOCK op eerste verzoek vrijwaren voor genoemde vorderingen en afdoende zekerheid stellen ten gunste van INNOSTOCK en/of de betrokken (douane-) autoriteiten, inclusief de redelijke kosten van verweer.

Artikel 17. Persoonsgegevens

 1. In het kader van de Overeenkomst vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats.
 2. Opdrachtgever en Innostock zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving te behandelen.
 3. Persoonsgegevens in deze zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon direct of indirect zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de Opdrachtgever en de geadresseerden. De persoonlijke gegevens die door Opdrachtgever aan Innostock zijn verstrekt, zijn vereist voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd, alleen voor de tijd die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of na het verstrijken van de vastgestelde bewaartermijn. Innostock onttrekt de persoonsgegevens uit het proces aan het einde van de vastgestelde bewaartermijn. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de wettelijke termijnen en nooit langer dan noodzakelijk. Innostock zal reageren op verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen zoals vastgelegd in de Verordening Gegevensbescherming en / of verzoeken om informatie van de

gegevensbeschermingsautoriteiten. De betrokkenen hebben recht op toegang, en op rectificatie, bezwaar, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid door overdracht van de gegevens waar dit technisch mogelijk is, en verwijdering van de persoonsgegevens die door de Dienstverlener zijn verwerkt. Voor elk probleem in verband met het beheer van de personeelsgegevens hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij elke relevante toezichthoudende autoriteit.

 1. Innostock neemt alle nodige maatregelen om de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te bewaren. In het bijzonder verbindt de Dienstverlener zich ertoe de technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Innostock staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 2. Innostock waarborgt dat de toegang tot de data is beperkt tot daartoe door haar gemachtigde personen.
 3. Opdrachtgever komt de op hem rustende verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf na.
 4. Indien daartoe verplicht, meldt Innostock datalekken ook zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n).
 5. Innostock biedt Opdrachtgever redelijke ondersteuning en informatie bij het nakomen van diens verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder het behandelen van verzoeken van betrokkenen, de verplichtingen op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens en het melden van datalekken, het aantonen dat de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming rondom het inzetten van een verwerker worden nageleefd en het uitvoeren van audits. Innostock zal deze ondersteuning verlenen tegen vergoeding van de voor

haar hieruit voortvloeiende kosten en tegen de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven.

 1. Het is Innostock in voorkomend geval toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen. Indien Innostock ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens (sub-)verwerkers inzet, worden de in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens ook aan de (sub-)verwerker opgelegd. Opdrachtgever kan schriftelijk aan Innostock verzoeken informatie te verstrekken over de (sub)- verwerkers die in opdracht van Innostock persoonsgegevens verwerken.
 2. Waar noodzakelijk zal tussen Innostock en Opdrachtgever een door Innostock aan te leveren verwerkersovereenkomst worden gesloten, welke na ondertekening eveneens van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen partijen.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Innostock behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder, echter niet limitatief, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur, merkenrechten, alsmede de daaraan verbonden goodwill, de auteursrechten verbonden aan en samenhangend met de onderneming van Innostock en haar diensten en producten. Deze mogen door Opdrachtgever op geen enkele wijze worden gebruikt.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de Software, documenten en andere gegevens blijven berusten bij Innostock of bij de derde van wie Innostock het recht heeft verkregen (een onderdeel) daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Innostock verleent aan Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht op de Software dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Innostock data ter beschikking worden gesteld of

worden geopenbaard, dan wel op verzoek van Opdrachtgever worden gebruikt door of namens Innostock, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

4. Innostock heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Marketing

 1. Innostock kan Opdrachtgever via e-mail benaderen voor commerciële- en servicedoeleinden.
 2. Opdrachtgever heeft de intentie om Innostock het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen en recensies verband houdende met Opdrachtgever, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever, te laten gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Innostock en als referentie op de website van Innostock.

Artikel 20. Geheimhouding

Partijen zijn (beide), behoudens een wettelijke verplichting tot overlegging van de betreffende informatie, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een van Partijen schriftelijk aan de andere Partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Partijen spannen zich in om voortvarend en in goed overleg tussen hen bestaande geschillen in der minne op te lossen en gerechtelijke procedures te voorkomen. In geval van een gerechtelijke procedure hechten Partijen er aan deze zo voortvarend mogelijk te laten verlopen.

Artikel 22. Overig

 1. Indien enig artikel of onderdeel daarvan in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht blijken, blijven de overige bepalingen in stand. Partijen treden alsdan in overleg om de niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Innostock heeft het recht deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op bestaande Overeenkomsten, maar na kennisgeving aan Opdrachtgever wel op nieuwe Overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geïnformeerd over de nieuwe versie van deze Algemene voorwaarden en de datum van inwerkingtreding